O pasado 17 e 18 de outubro tivo lugar o III Congreso Nacional de RAEE, encontro de productores, distribuidores, xestores de residuos e administracións públicas involucrados na xestión de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos en España.

Cambios normativos

O encontro, organizado polos SCRAP (Sistemas Colectivos de Responsabilidade Ampliada do Productor de Aparellos Eléctricos) tivo por obxectivo mostrar as vantaxes da Economía Circular, a xestión e o desenvolvemento tecnolóxico no reciclaje de RAAE e o papel que xogan os SCRAP neste novo paradigma económico. Tamén se trataron cuestións como a comunicación e divulgación da importancia do reciclaje dos residuos eléctricos e electrónicos, así como o carácter das decisións da UE en materia de reciclaje e transporte de RAEE.

Entre os principais ponentes destacaron varios representantes do MITECO, WEEE Forum, APIA, empresas fabricantes, SCRAPS e responsables da Xunta de Comunidades de Castilla-A Mancha e o Concello de Toledo.

Durante o Congreso As entidades locais manifestaron as dificultades que atopan á hora de dar cumprimento ás esixencias do Real Decreto 110/2015 sobre residuos de aparellos eléctricos e electrónicos. Dita normativa RAEE está sendo revisada polo Ministerio para incorporar as medidas do paquete de Economía Circular da Unión Europea. Unha revisión que, de acordo con varios ponentes, ofrece a oportunidade de paliar posibles deficiencias do actual e achegar posturas entre os diferentes actores.Por outra banda, prevese a elaboración dun novo decreto de traslado de residuos, que substituirá ao RD180/2015.

Outro dato a destacar é que aínda non se confirmou unha data para o uso obligatorio da plataforma electrónica de RAEE.

Ecodiseño, tratamento de residuos complexos e free-riders

Entre os axentes de mercado relacionados coa xestión de residuos acúñase como Free Rider ao fabricante ou importador de equipos eléctricos e electrónicos que financia a recuperación dos residuos que pon no mercado. Durante o Congreso nomeouse en repetidas ocasións a preocupación por este tipo de prácticas, que xeran competencia desleal fronte ao resto de productores e un impacto negativo no medioambiente.

Tamén se prestou gran interese ao ecodiseño, a preparación para a reutilización, e o complexo tratamento dos residuos de tóner, cartuchos de tinta e termos.

Xa existe data para a cuarta edición

Está previsto que a cuarta edición do Congreso Nacional de RAEE celébrese o 1 e 2 de outubro de 2020. Un encontro no que participará de novo o equipo de Teimas Desenvolvemento e Teixo, sempre ao día nas últimas novidades normativas relacionadas coa xestión de residuos.