Skip navigation

Aviso Legal e condicións de uso do sitio web teimas.com

Identidade do Titular

O sitio web teimas.com e todo o seu material pertencen a TEIMAS DESENVOLVEMENTO SL, con domicilio social en Oficinas Paxonal, ofic. 303. Rúa do Restollal, 32. 15702 Santiago de Compostela, Galicia (España), con teléfono de contacto +34 981523226 e correo electrónico de contacto info@teimas.com, con CIF: B70179973, en diante TEIMAS, está inscrita no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela na data doce de setembro de dous mil oito, no tomo 21, folio 136, inscrición 1 coa folla SC-43991.

O uso do sitio web teimas.com réxese polas normas establecidas no presente aviso legal. Coa súa utilización o usuario acepta as condicións de uso.

O sitio web teimas.com ou calquera parte do incluso non poderá reproducirse, duplicarse, copiarse, vender, revender nin explotar para calquera fin sen o permiso expreso de TEIMAS.

Obxecto

TEIMAS é unha empresa independente que traballa no campo da enxeñaría do Software, especializada no desenvolvemento de solucións software sobre plataforma Web para a xestión de redes de información complexas. TEIMAS ofrece os seus servizos como provedor de servizos de aplicación online (ASP).

Condicións de uso

A utilización deste sitio web atribúe ao navegante a condición de usuario do sitio, o cal implica a adhesión ás presentes condicións na versión publicada no momento en que se acceda ao mesmo. Por isto, TEIMAS recomenda ao usuario ler as mesmas atentamente cada vez que acceda ao sitio web. A información relativa as condicións de uso estará dispoñible en todos os pés de páxina do sitio web.

TEIMAS poderá alterar en calquera momento e sen previo aviso o deseño, presentación e/ou configuración do sitio web, así como algúns ou todos os contidos, e modificar as condicións xerais e/ou condicións particulares requiridas para utilizar os mesmos.

TEIMAS exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio teimas.com ou calquera outro dependente de leste, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo á organización.

Este sitio web pretende reducir ao mínimo os problemas ocasionados por erros de carácter técnico. No entanto, algúns datos ou informacións contidos nas páxinas poden ser creados o estruturados en arquivos ou formatos non exentos de erros, polo que non se pode garantir que o servizo non quede interrompido de maneira temporal ou se vexa afectado de calquera outra maneira por tales problemas técnicos. TEIMAS non asume responsabilidade algunha respecto de devanditos fallos ou erros técnicos que aparezan como resultado da consulta das páxinas de teimas.com ou daquelas outro externas obxecto de reenvío das páxinas principais.

Calquera información anunciada por TEIMAS no seu sitio web, deberá ser en todo caso confirmada ante a propia TEIMAS mediante calquera dos modos de contacto, co obxecto de garantir en todo caso a maior certeza da veracidade de todo o exposto no site.

En calquera momento e sen necesidade de previo aviso ao usuario, TEIMAS, poderá levar a cabo a suspensión temporal de servizos nas súas páxinas Web por problemas técnicos ou causas de forza maior.

Propiedade Intelectual

O contido do sitio web é unha obra orixinal e protexida polo Dereito de Propiedade Intelectual con todos os dereitos reservados para TEIMAS, non permitíndose a reprodución nin transmisión en maneira algún, nin por ningún medio de parte ou de todo o contido do material deste sitio web, incluíndo, sen ser limitativo, texto, gráficos, código de deseño, sen previa autorización do autor. En ningún momento poderá ser obxecto de copia, modificación ou descompilación do código fonte mediante enxeñaría inversa ou calquera outra técnica ao efecto.

As reclamacións que puideran interporse polos usuarios en relación con posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial sobre calquera dos contidos deste sitio web deberán dirixirse á seguinte dirección de correo electrónico: info@teimas.com

Política de Privacidade

Lexislación europea e nacional vixente sobre materia de protección de datos: Regulamento (UE) 2016/679 relativo á protección das persoas físicas, mediante o tratamento dos seus datos persoais e a súa libre circulación (RXPD) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDXDD).

Os datos persoais requiridos ao usuario, serán os precisos para as funcións que demanda o sitio web de TEIMAS, sen que estes estean a disposición de ningún terceiro, salvo autorización expresa do usuario. A recollida de datos de carácter persoal leva a cabo coa finalidade de prestar o servizo de información así como mellorar o servizo, boletíns, remisión de publicidade de produtos e servizos, avisos, ofertas e, en xeral, información de carácter comercial de interese propio ligado cos bens e servizos ofertados a través do sitio.

O usuario outorga o consentimento expreso, libre e de maneira inequívoca á recollida e tratamento dos seus datos por parte de TEIMAS. O tratamento destes datos será con fins publicitarios, comerciais, estatísticos e demais.

O usuario acepta de forma expresa que TEIMAS use servidores propios para aloxar os os seus datos ou servidores ou os da empresa encargada de aloxamento dos seus sistemas, garantindo TEIMAS que a empresa encargada de aloxar os datos non ten permisos nin posibilidade técnica de acceso ao contido dos servidores proporcionados a TEIMAS.

En calquera intre o usuario poderá solicitar o acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal a través da dirección electrónica info@teimas.com na dirección indicando nome, número de DNI e a expresión clara do seu desexo de deixar de recibir comunicacións comerciais.

Uso de Cookies e ficheiro de actividades (arquivo de log)

TEIMAS pode usar cookies cando un usuario navega polos sitios ou páxinas web do site. As cookies son ficheiros enviados a un navegador por medio dun servidor web para rexistrar as actividades do usuario no sitio web.

As cookies utilizadas por teimas.com asócianse unicamente co usuario anónimo e o seu computador, e non proporcionan por si os datos persoais do usuario.

O uso de cookies ten o fin de facer máis fácil a navegación e acceso ao site para o usuario. O usuario sempre terá a posibilidade de configurar a súa navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e impedir a instalación no seu disco duro.

Do mesmo xeito, os servidores web de teimas.com poderán detectar de maneira automática a dirección IP e o nome do dominio do usuario. Toda esta información poderá ser rexistrada nun arquivo de actividade (log) do servidor que permite o procesamiento dos datos co fin de obter medicións estatísticas (número de visitas, accións realizadas no sitio) e garantir o correcto uso do sistema.