Seguridade

Teimas Desenvolvemento S.L. é unha entidade comprometida coa mellora continua na xestión dos seus servizos, polo que definiu a súa Misión e Visión do Negocio, así como a Política de Seguridade establecida para a consecución do devanditos fins.

MISIÓN: Ser un referente no desenvolvemento de software como un servizo (SaaS) dispoñible na rede Internet, achegando solucións tecnolóxicas no sector medio ambiental, xestionando os recursos eficientemente e contribuíndo á sustentabilidade global, colaborando para iso con administracións, empresas e sociedade.

VISIÓN: Ser a plataforma líder de xestión ambiental de residuos a nivel internacional.

A política de Teimas Desenvolvemento S.L. ten como obxectivo fundamental protexer os activos de información.

A seguridade é un compromiso da Empresa e unha responsabilidade individual de cada membro do colectivo, que debe de plasmarse en accións concretas que reflictan interna e externamente unha imaxe de Teimas Desenvolvemento S.L., que se identifique coa confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información baixo a súa responsabilidade.

Por iso orientamos as nosas accións a asegurar que:

 • A información está protexida contra perdas de dispoñibilidade, confidencialidade e integridade.
 • A información está protexida contra accesos non autorizados.
 • O seu cumpren os requisitos legais aplicables.
 • Cúmprense os requisitos do negocio respecto da seguridade da información e os sistemas de información.
 • As incidencias de seguridade son comunicadas e tratadas apropiadamente.
 • Establécense procedementos para cumprir con esta Política.
 • O responsable de SGSI será o encargado de manter esta política, os procedementos e de proporcionar apoio no seu implementación.
 • Os responsables de cada área de negocio serán os encargados de implementar esta Política e os seus correspondentes procedementos dentro da súa área.
 • Cada empregado é responsable de cumprir esta Política e os seus procedementos segundo aplique ao seu posto de traballo.

Os obxectivos da Política de Seguridade a nivel estratéxico son os seguintes:

 • Asegurar que o persoal coñece e comprende os problemas asociados á seguridade da información e que asumen e son conscientes das súas responsabilidades neste tema.
 • Proporcionar unha guía para establecer os estándares, procedementos e medidas de seguridade para desenvolver un Sistema de Seguridade da Información.
 • Asegurar a confidencialidade da información que nosos asociados depositan e que Teimas Desenvolvemento S.L. almacena nos sistemas de información.
 • Maximizar a dispoñibilidade e calidade dos servizos prestados aos nosos clientes.
 • Reducir ou eliminar os perigos e riscos inherentes ás nosas actividades por medio da mellora continua do desempeño en seguridade nos nosos procesos, produtos e servizos.
 • Garantir que as nosas operacións e procesos actuais e futuros cumpran coa lexislación vixente en materia de seguridade da Información.
 • Manter a disposición das partes interesadas a nosa Política presente, así como os futuros desenvolvementos da mesma.

A dirección velase polo cumprimento destes obxectivos.

Esta Política do Sistema de Seguridade servirá como marco para o establecemento dos Obxectivos anuais, e para a súa revisión. Será revisada periodicamente co fin de verificar a súa adecuación á forma real de actuar da Empresa. Co fin de que sexa coñecida polo Persoal da Empresa, a Política da Seguridade será exposta publicamente nas instalacións de Teimas Desenvolvemento S.L.

A Dirección
Data 01/09/2014