Skip navigation

Seguridade

TEIMAS Desenvolvemento SL é unha entidade comprometida coa mellora continua na xestión dos seus servizos, polo que definiu a súa Misión e Visión do Negocio, así como a Política de Seguridade establecida para a consecución do devanditos fin.

MISIÓN: Ser un referente no desenvolvemento de software como un servizo (SaaS) dispoñible en Internet, achegando solucións tecnolóxicas no sector medio ambiental, xestionando os recursos eficientemente e contribuíndo á sustentabilidade global, colaborando para iso con administracións, empresas e sociedade.

VISIÓN: Ser a plataforma líder de economía circular e xestión ambiental a nivel internacional.

A política de seguridade de TEIMAS Desenvolvemento SL ten como obxectivo fundamental protexer os activos de información.

A seguridade é un compromiso da Empresa e unha responsabilidade individual de cada membro do colectivo, que debe de plasmarse en accións concretas que reflictan interna e externamente unha imaxe de TEIMAS Desenvolvemento SL, que se identifique coa confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información baixo a súa responsabilidade.

Por iso orienta as súas accións a asegurar que:

 • A información está protexida contra perdas de dispoñibilidade, confidencialidade e integridade.
 • A información está protexida contra accesos non autorizados.
 • O seu cumpren os requisitos legais aplicables.
 • Cúmprense os requisitos do negocio respecto da seguridade da información e os sistemas de información.
 • As incidencias de seguridade son comunicadas e tratadas apropiadamente.
 • Establécense procedementos para cumprir con esta Política.
 • O responsable de SXSI será o encargado de manter esta política, os procedementos e de proporcionar apoio no seu implementación.
 • Os responsables de cada área de negocio serán os encargados de implementar esta Política e os seus correspondentes procedementos dentro da súa área.
 • Cada empregado é responsable de cumprir esta Política e os seus procedementos segundo aplique ao seu posto de traballo.

Os obxectivos da Política de Seguridade a nivel estratéxico son os seguintes:

 • Asegurar que o persoal coñece e comprende os problemas asociados á seguridade da información e que asumen e son conscientes das súas responsabilidades neste tema.
 • Proporcionar unha guía para establecer os estándares, procedementos e medidas de seguridade para desenvolver un SXSI.
 • Asegurar a confidencialidade da información que clientes e provedores depositan e almacenan nos seus sistemas de información.
 • Maximizar a dispoñibilidade e calidade dos servizos que presta aos seus clientes.
 • Reducir ou eliminar os perigos e riscos inherentes ás súas actividades por medio da mellora continua do desempeño en seguridade nos seus procesos, produtos e servizos.
 • Garantir que as operacións e procesos actuais e futuros cumpran coa lexislación vixente en materia de seguridade da Información.
 • Manter a disposición das partes interesadas a Política presente, así como os futuros desenvolvementos da mesma.

ISO/IEC 27001 Esta Política do SXSI servirá como marco para o establecemento dos Obxectivos anuais, e para a súa revisión. Será revisada periodicamente co fin de verificar a súa adecuación á forma real de actuar da Empresa. Co fin de que sexa coñecida polas partes interesadas da Empresa, a Política de Seguridade será exposta publicamente na web de TEIMAS Desenvolvemento SL.

O SXSI de TEIMAS Desenvolvemento SL está certificado conforme a norma ISO/IEC 27001.

Asinado: A Dirección
Data 17 de xullo de 2019