Aviso Legal

Aviso Legal e condicions de uso do sitio web http://www.teimas.com

 1. Identidade do Titular

  O sitio web http://www.teimas.com e todo o seu material pertencen a TEIMAS DESENVOLVEMENTO SL, con domicilio social na praza Pascual Veiga nº 7 Entr. A, 15706, Santiago de Compostela (A Coruña), con teléfono de contacto 981 523 226 e correo electrónico de contacto info@teimas.com, con CIF: B-70179973, en adiante TEIMAS, está inscrita no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela na data doce de setembro do dous mil oito, no tomo 21, folla 136, inscripción 1 coa folla SC-43991.

  O uso do sitio web http://www.teimas.com rixese polas normas establecidas no presente aviso legal. Co seu uso o usuario acepta as condicións de uso.

  O sitio web http://www.teimas.com ou calquer parte do conxunto non poderá reproducirse, duplicarse, copiarse, vender, revender nen explotar para calquer fin sen o permiso expreso de TEIMAS.

 2. Obxeto

  TEIMAS e unha empresa independiente que traballa no campo da enxeñaria do Software, especializada no desenvolvemento de solucións software sobre plataforma Web para a xestión de redes de información complexas. TEIMAS ofrece os seus servizos como proveedor de servizos de aplicación online (ASP).

 3. Condicions de uso

  O uso de este sitio web atribue ó navegante a condición de usuario do sitio, o cal implica a adhesión ás presentes condicions da versión publicada no momento no que se acceda ó conxunto. Por iso, TEIMAS recomenda ó usuario ler ás mismas atentamente cada vez que acceda ó sitio web. A información relativa as condicións de uso estará dispoñible en todos os pés de páxina do sitio web.

  TEIMAS poderá alterar en calquer momento e sen previo aviso ó deseño, presentación e/ou configuración do sitio web, así como algúns ou todos os contidos, e modificar as condicions xeráis e/ou condicions particulares requeridas para empregar os mesmos.

  TEIMAS eximese de calquer tipo de responsabilidad derivada da información publicada nos seus sitio http://www.teimas.com/ ou calquer outro dependente de este, sempre que esta información fóra manipulada ou introducida por un terceiro axeno á organización.

  Este sitio web pretende reducir ó mínimo os problemas ocasionados por erros de carácter técnico. Non obstante, alguns datos ou informacions contidos nas páxinas poden ser creados e estructurados en arquivos ou formatos non exentos de erros, polo que non se pode garantir que o servizo non quede interrumpido de manera temporal ou se vexa afectado de calquer outra maneira por tales problemas técnicos. TEIMAS non asume responsabilidad algunha respecto a ditos fallos ou erros técnicos que aparezan como resultado da consulta das páxinas de http://www.teimas.com/ ou de aquelas outras externas obxeto de reenvío das páxinas principais.

  Calquer información anunciada por TEIMAS no seu sitio web, deberá ser en todo caso confirmada ante a propia TEIMAS mediante calquera dos modos de contacto, co obxeto de garantir en todo caso a maior certeza da veracidade de todo o exposto no sitio.

  En calquer momento e sen necesidade de previo aviso ó usuario, TEIMAS, poderá levar a cabo a suspensión temporal do servizo nas suas páxinas Web por problemas técnicos ou causas de forza maior.

 4. Propiedade Intelectual

  O contido do sitio web e unha obra orixinal e protexida polo Dereito de Propiedade Intelectual con todos os dereitos reservados para TEIMAS, non permitindose a reproducción nen a transmisión en maneira algunha, nen por ningún medio de parte ou de todo ó contido do material de este sitio web, incluindo, sen ser limitativo, texto, gráficos, código de deseño, sen previa autorización do autor. En ningún momento poderá ser obxeto de copia, modificación ou descompilación do código fonte mediante enxeñaria inversa ou calquer outra técnica ó efecto.

  As reclamacións que podan interpoñerse polos usuarios en relación con posibles incumprimientos nos dereitos de propiedade intelectual ou industrial sobre calquera dos contidos de este sitio web deberán dirixirse á seguinte dirección de correo electrónico: info@teimas.com

 5. Política de Privacidade

  TEIMAS, en cumplimiento da norma vixente sobre protección de datos de carácter persoal, Ley 15/1999 informa que se compromete co respeto á intimidade e protección de datos do usuario. O tratamento de datos de carácter persoal será recollido nun arquivo automatizado, cuxo responsable é TEIMAS.

  Os datos persoais requeridos ó usuario, serán os precisos para as funcións que demanda o sitio web de TEIMAS, sen que estos estén a disposición de ningún terceiro, salvo autorización expresa do usuario. A recollida de datos de carácter persoal levase a cabo coa finalidade de prestar o servizo de información así como mellorar o servizo, boletins, remisión de publicidade de productos e servizos, avisos, ofertas e, en xeral, información de carácter comercial de interése propio ligado cos bens e servizos ofertados a través do sitio.

  O usuario otorga o consentemento expreso, libre e de maneira inequívoca á recollida é tratamento dos seus datos por parte de TEIMAS. Ó tratamento destes datos será con fins publicitarios, comerciais, estadísticos e demáis.

  O usuario acepta de forma expresa que TEIMAS use servidores propios para aloxar os seus datos ou servidores os de a empresa encargada do aloxamiento dos seus sistemas, garantindo TEIMAS que a empresa encargada de aloxar os datos non ten permisos nin posibilidade técnica de acceso ó contido dos servidores proporcionados a TEIMAS.

  En calquer caso o usuario poderá solicitar o acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal a través da dirección electrónica info@teimas.com na dirección indicando nome, número de DNI e a expresión clara do seu desexo de deixar de recibir comunicacions comerciais.

 6. Uso de Cookies e ficheiro de actividades (arquivo de log)

  TEIMAS pode usar cookies cando un usuario navega polos sitios ou páxinas web do sitio. As cookies son ficheiros enviados a un navegador por medio de un servidor web para rexistrar as actividades do usuario no sitio web.

  As cookies utilizadas por http://www.teimas.com asocianse únicamente co usuario anónimo e o seu ordenador, e non proporcionan por sí os datos persoais do usuario.

  O uso de cookies ten o fin de facer máis fácil a navegación e acceso ó sitio para o usuario. O usuario sempre terá a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado na pantalla da recepción de cookies e impedir a instalación no seu disco duro.

  Do mesmo xeito, os servidores web de http://www.teimas.com poderán detectar de manera automática a dirección IP e o nome de dominio do usuario. Toda esta información poderá ser rexistrada nun arquivo de actividade (log) do servidor que permite o procesado dos datos co fin de obter medicions estadísticas (número de visitas, accions realizadas no sitio) e garantizar o correcto uso do sistema.