Skip navigation

Política de privacidade

DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a empresa titular de teimas.com é TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. con CIF número B70179973 e domicilio social en Oficinas Paxonal, ofic. 303. Rúa do Restollal, 32. 15702 Santiago de Compostela, Galicia (España) con correo electrónico de contacto: info@teimas.com.

USUARIOS/AS: O acceso e/ou uso deste sitio web de TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. atribúe a condición de USUARIO/A, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de uso aquí reflectidas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

Información detallada sobre a protección de datos

Responsable: TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L., con domicilio social en Oficinas Paxonal, ofic. 303. Rúa do Restollal, 32. 15702 Santiago de Compostela, Galicia (España), teléfono: +34 981523226, eMail info@teimas.com.

Finalidade: En TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de xestionar e tramitar os servizos solicitados. Non se realizarán tratamentos de datos automatizados co fin de elaborar perfís. Os datos persoais facilitados polo USUARIO/A conservaranse mentres non se solicite a supresión dos mesmos por parte do interesado.

Lexitimación: A base legal para o tratamento dos teus datos é a execución da súa solicitude, o desenvolvemento e execución das relacións contractuais e precontractuales establecidas contigo, así como o cumprimento de obrigacións legais que lle son de aplicación a TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.

Destinatarios: TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. non realiza cesións, salvo ás Administracións públicas ás que se atope obrigado por Lei.

Dereitos: O USUARIO/A poderá exercer en todo momento os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición e Portabilidad dos datos achegados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, dirixindo un escrito en que especifique que dereito desexa exercer ao domicilio social arriba indicado, achegando copia do documento que o identifique, á dirección de correo electrónico info@teimas.com. Así mesmo, o interesado pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control.


En cumprimento do establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, comunicamos ao USUARIO/A que os datos persoais que nos facilite de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados ás Actividades de Tratamento automatizados de datos de carácter persoal titularidade de TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L., co fin de poder prestarlle os nosos servizos, así como para manterlle informado sobre cuestións relativas á actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con ✱ son de carácter obrigatorio, polo que a non cumplimentación dos devanditos campos impedirá ao USUARIO/A gozar dalgúns dos Servizos e informacións ofrecidas na Web. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial.

TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados do tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (as cales poden verificar a veracidade dos datos).

No caso de que o USUARIO/A facilite datos de carácter persoal, referentes a persoas físicas distintas a si mesmo, o USUARIO/A deberá, con carácter previo á inclusión, informarlles do contido da presente clausula, de acordo co establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos.

TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. como responsable da Actividade de Tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidad dos datos achegados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, o USUARIO/A poderá exercer en todo momento os dereitos, dirixindo un escrito ao domicilio social, achegando copia do DNI ou Pasaporte.

TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. garante que todas as comunicacións comerciais que dirixe aos seus clientes cumpren a normativa vixente.

Por iso, en cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e a Lei 9/2014 Xeneral de Telecomunicacións, infórmase o USUARIO/A que TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. poderá enviarlle por medios electrónicos información acerca de produtos e servizos de interese ao que Ud. presta o seu consentimento

En calquera momento poderá revogar esta autorización na dirección info@teimas.com.