Lei de Residuos e Chans Contaminados de Galicia


O Consello da Xunta de Galicia acaba de dar o  visto á nova Lei de residuos, coa que se pretende impulsar a recolleita selectiva para aproveitar a vida útil dos residuos e avanzar cara a unha economía circular.

O contido desta nova lei prioriza a reutilización e reparación daqueles materiais que se converten en residuos, co fin de darlles unha segunda oportunidade a través da súa reparación: por primeira vez fíxanse obxectivos e medidas para incrementar progresivamente os residuos domésticos e comerciais destinados á reutilización e ao reciclaje das fraccións de papel, metais, vidro, plástico, biorresiduos e outras susceptibles de ser preparadas para a reutilización. No seu conxunto, deberán conseguir un mínimo dun 55% en peso para 2025.

Outra das novidades da Lei é que a partir de 2023 os concellos galegos deberán instaurar a recolleita separada dos biorresiduos. A partir de 2024 tamén será obligatoria a separación de residuos textiles e residuos perigosos de orixe doméstica.

Para apoiar ás entidades locais na implantación da recolleita separada, poderanse elaborar programa locais de prevención e xestión de residuos, que serán compatibles cos da Xunta. Ademais, establécese un réxime xurídico para os puntos limpos.

A nova lei de residuos tamén obriga aos servizos de restauración a entregar as fraccións sobrantes de comida non consumida aos clientes en recipientes que non sexan dun só uso. Ademais, prohibe a venda de vajillas de plástico dun só uso e a entrega gratuita de bolsas de plástico.

O contido desta lei se alinea cos principios da Directiva marco de Residuos e da política de residuos da Unión Europea, como fomentar a xerarquía na xestión dos residuos, incidiendo na prevención.

O texto inclúe así mesmo novas tipificaciones e sancións para chans contaminados, que poden alcanzar os 1,75 millóns de euros.

Estratexia Galega de Economía Circular (EGEC)


O Consello da Xunta de Galicia deu tamén luz verde, para a súa aprobación no parlamento galego, ao documento que identifica 8 grandes eixes de actuación e un total de 60 propostas e medidas a desenvolver. Entre as propostas de actuación máis importantes da EGEC destacan a elaboración dun plan de acción para reducir os plásticos non reciclables no sector primario e na industria alimentaria galegas ou a inclusión nos procesos de contratación pública de criterios verdes como o uso de materiais reutilizados.

Algunhas das primeiras medidas que se poñerán en marcha serán a convocatoria a comezos de 2020 dunha nova liña de subvencións para concellos co fin de habilitar espazos públicos de autorreparación e intercambio de obxectos, a implementación da compra pública verde en Galicia e o inicio dos trámites para construír tres novas plantas de tratamento de biorresiduos domésticos.

Destaca tamén a aposta polo chamado ecodiseño para optimizar a eficiencia dos produtos, minimizar o seu impacto ambiental e estender os ciclos de vida. Para o desenvolvemento da estratexia estímase que será necesario un investimento de case 865 millóns de euros durante os seus 10 anos de vixencia, o que supoñería un retorno anual equivalente ao 1,12% do PIB galego.


Máis información en: