Skip navigation

Empresas produtoras: as 10 situacións máis comúns na xestión dos seus residuos

 11 de Nov de 2022

Se es unha empresa produtora de residuos, é probable que te preguntes como che afectan os últimos cambios en normativa ambiental, se estás ao día coas túas obrigacións legais ou que documentos debes xestionar.

Son dúbidas que atende a diario o equipo de TEIMAS, como empresa centrada desde 2008 no desenvolvemento de solucións tecnolóxicas que melloran a rastrexabilidade e a xestión documental de residuos.

A nosa experiencia en normativa de traslado levounos a publicar en 2021 unha Guía dirixida a empresas que producen residuos durante a execución da súa actividade produtiva. Tras a entrada en vigor da Lei de Residuos 7/2022 poñemos á túa disposición unha versión actualizada da guía, adaptada aos últimos cambios normativos en España.

Ao longo de tres capítulos (divididos en tres documentos independentes), esta guía práctica repasa os Conceptos básicos (parte 1), a Normativa vixente (parte 2) e as Obrigacións para o cumprimento normativo (parte 3) que necesitas coñecer se te ocupas da xestión de residuos na túa empresa.

Entre os puntos máis destacados atópanse 10 situacións que adoitan afectar aos equipos responsables da xestión de refugallos en empresas produtoras de residuos:

  1. Lexislación complexa e de interpretacións ambiguas: a normativa de residuos española componse dunha lexislación básica e de varias normas de desenvolvemento aprobadas polas distintas comunidades autónomas. Por esta razón, a xestión de residuos complícase se as operacións da empresa produtora se realizan nun ámbito xeográfico que inclúe diferentes comunidades autónomas.
  2. Administracións con diferentes interpretacións: como se indicaba no anterior punto, cada comunidade española aproba as súas propias normas de desenvolvemento. Desta maneira, conviven dentro do territorio español diversas velocidades de adaptación aos cambios normativos e distintos métodos de xestión e de tramitación da documentación ambiental dos traslados. Mostra diso é, por exemplo, a coexistencia de diversas plataformas autonómicas coa plataforma e-SIR do Ministerio, obrigatoria desde o 1 de setembro de 2022.
  3. Escaseza de oferta formativa especializada: a falta de formacións ao redor da xestión documental de residuos pode provocar erros na elaboración e/ou recepción de documentación normativa (tales como a creación de documentación incompleta ou o uso de formatos desactualizados).
  4. Dixitalización da xestión documental de residuos: para avanzar na súa política de residuos, a normativa española xa obriga a todos os intervintes nas operacións de traslados de residuos a tramitar a documentación a través de plataformas dixitais (e-Sir e/ou plataformas autonómicas).
  5. Dificultade á hora de caracterizar os residuos xerados.
  6. Importante sobrecarga administrativa: coa entrada en vigor da Lei de Residuos 7/2022 aumentou a responsabilidade dos produtores en todo o relacionado cos residuos que xeran (arquivo cronolóxico, xestión documental, declaracións anuais, etc.).
  7. Estratexias empresariais en materia de sustentabilidade cada vez máis esixentes: para avanzar con éxito nas súas estratexias de sustentabilidade, economía circular ou residuo cero, as empresas necesitan contar con información detallada sobre os residuos xerados durante a súa actividade. Estes datos permitirán tomar decisións de negocio máis acertadas, obter certificacións (como a ISO 14001, EMAS, Residuo cero, etc.), elaborar informes non financeiros e evitar infraccións.
  8. Normativas que endurecen o control da rastrexabilidade do residuo: de acordo coa nova Lei de Residuos 07/2022, o produtor inicial ou outro posuidor de residuos está obrigado a asegurar o tratamento adecuado dos seus residuos. Para iso, pode realizar o tratamento dos residuos por si mesmo, previa autorización administrativa, ou pode encargar o tratamento a un negociante ou xestor autorizado, a unha entidade pública ou privada de recollida de residuos. En todo caso, estas obrigacións deberán acreditarse documentalmente.
  9. Complexa consolidación de datos de residuos: en organizacións con distintos centros produtores e colaboradores externos, recompilar e homoxeneizar a información dos residuos xerados pola empresa pode ser unha tarefa complexa. Isto dificulta o cumprimento normativo e o impulso de estratexias de sustentabilidade efectivas dentro das organizacións.
  10. Gran dificultade á hora de calcular o impacto que a xestión de residuos da compañía ten na súa pegada de carbono.

Necesitas máis información acerca da xestión de residuos en grandes corporacións? Na «Guía para produtores de residuos», elaborada polo equipo de TEIMAS, damos resposta ás principais dúbidas acerca das obrigacións legais das empresas produtoras de residuos.

Tamén te informamos acerca do noso software especializado para xestión de residuos en grandes corporacións.