Skip navigation

5 conceptos básicos para empresas produtoras de residuos

 3 de Mar de 2021

A túa empresa produce grandes cantidades de residuos? Presentámosche os conceptos básicos que debes coñecer para poder xestionalos conforme a normativa española.

Inscrición como produtor de residuos

Trátase dunha comunicación para o exercicio da actividade, dirixida ao órgano competente en materia de medio ambiente da Comunidade Autónoma na que está situada o centro, a través dun procedemento establecido. Nesta comunicación, o produtor debe indicar os residuos que vai xerar como resultado da súa actividade, que cantidades anuais aproximadas e a que xestores de residuos vai enviar.

Número de Identificación Ambiental (NIMA)

O número de identificación ambiental (NIMA) é un código empregado a nivel estatal, asignado pola Comunidade Autónoma para identificar os centros rexistrados como produtores e/ou xestores de residuos conforme á Lei 22/2011.

Da mesma maneira que un NIF vai asociado a unha empresa, o NIMA vai asociado a un centro. Enténdese por Centro unha ou varias instalacións suxeitas ás distintas autorizacións, situadas no mesmo emprazamento e cuxo titular sexa a mesma persoa física ou xurídica.

O NIMA está constituído por dez díxitos: os dous primeiros corresponden ao código INE da provincia e os oito restantes son números asignados pola Comunidade Autónoma. Este número asígnase en función de tres factores:

  • Titular da autorización da instalación ou centro. Identificado mediante o seu NIF.
  • Emprazamento da instalación ou centro. Identificado mediante as súas coordenadas UTM.
  • Actividade principal do centro. Identificada mediante o seu CNAE.

Código LER Lista Europea de Residuos

A Lista Europea de Residuos ( LER) é unha relación harmonizada de residuos. Os diferentes tipos de residuos da lista clasifícanse mediante códigos de seis cifras. Os capítulos (catro cifras) e subcapítulos (dúas cifras) definen os tipos de actividades que xeran os residuos.

Se tomamos por exemplo o código “04 02 22”, veremos que “04” corresponde ao capítulo “Residuos das industrias do coiro, da pel e téxtil”, “02” identifica ao subcapítulo “residuos da industria téxtil”, “22” é o código correspondente a residuos de fibras téxtiles procesadas.

Operador do traslado

De acordo co RD 553/2020, considerarase operador do traslado a persoa física ou xurídica que estea en posesión dos residuos. Por regra xeral o operador será o produtor dos residuos. Tamén poden selo:

O xestor dun almacén de recollida, cando agrupe pequenas cantidades dun mesmo tipo de residuos nun único vehículo, para o seu posterior traslado a unha instalación de tratamento desde o seu almacén.

Un axente ou un negociante de residuos, previamente autorizado por escrito por algún dos operadores anteriores da lista.

Responsabilidade compartida do produtor do residuo

Durante décadas o modelo de responsabilidade dentro da xestión de residuos na normativa española era o chamado de «responsabilidade delegada» que establece que a responsabilidade do produtor ou do posuidor do residuo conclúe cando se entrega a un negociante para o seu tratamento, ou a unha entidade de tratamento autorizadas e acredítese documentalmente. Este modelo revelouse insuficiente xa que nin garante a correcta xestión dos residuos nin permite controlar a trazabilidad dos mesmos. A propia Unión Europea recomendaba a España substituír este réxime de delegación por un modelo de «responsabilidade compartida», seguindo o ronsel de países como Francia, Alemaña e Reino Unido.

O réxime compartido regula que o produtor de residuos comparta a responsabilidade do destino final dos residuos, aínda que sexan xestionados por axentes intermedios. Esta medida propicia un efecto de autorregulación entre os actores da cadea de residuos, xa que os produtores buscarán os mellores tratamentos existentes para os seus residuos, e unha correcta xestión do residuo ata a súa valorización ou eliminación final. O Real Decreto 553/2020 de traslados de residuos e a próxima Lei de Residuos avanzan na responsabilidade compartida.

Este contido forma parte da Guía para produtores de residuos publicada por TEIMAS. Podes descargala de maneira gratuíta aquí.