Para ser competitivos é preciso que a ferramenta informática que xestiona o seu negocio mellore e evolucione. Debe adaptarse aos contextos tecnolóxicos e tamén ao negocio.

Novas

Proponse no Congreso a creación dun Centro de Seguridade en Internet

Informe da Subcomisión de Estudo sobre as Redes Sociais publicado como aprobado no Boletín Oficial das Cortes Xerais o pasado día 9 de abril formula, entre outras cuestións, a creación dun Centro de Seguridade en Internet, así como, dentro da regulación sectorial,  que a seguridade e os filtros veñan incorporados de serie nos produtos e servizos TIC, é dicir, que se "funcione en seguridade por defecto".
Este Informe foi debatido e aprobado por todos os grupos parlamentarios en Sesión do Congreso dos Deputados o 24 de marzo. A transcripción íntegra da sesión pódese consultar neste enlace ao Diario de Sesións.

Dentro do apartado de Recomendacións/Medidas Concretas reflíctense medidas organizativas, educativas, policiais, regulatorias (tanto penais como civís) así como, incluída dentro de "outras leis" a  Regulación sectorial da seguridade e privacidade por defecto ou "por deseño" dos produtos e servizos TIC e da Sociedade da Información.
Tamén se manifesta dentro das medidas regulatorias o apoio ao recoñecemento do "dereito ao esquecemento", particularmente se os datos se obtivesen cando os titulares eran menores.


Específicamente no ámbito sectorial recóllense no Informe as seguintes Recomendacións/Medidas Concretas:
a) Contidos nocivos:
 • 1.- Impulsar un sistema de etiquetaxe intelixente de contidos dixitais, baseado en tecnoloxía semántica e reentrenable polos usuarios.
 • 2.- Clasificación ou recomendación por idades das Aplicacións (apps), no mesmo sentido que o sistema PEGI para os videoxogos.
 • 3.- Promoción de medidas técnicas de control parental que preserven os menores fronte ao risco de exposición a contidos nocivos.
 • 4.- Estudar a viabilidade dos diferentes modelos de filtrado de contidos polos operadores, para bloquear o acceso a contidos nocivos para os menores.
 • 5.- Recomendar mecanismos de verificación da idade para restrinxir o acceso dos menores a sitios web que ofrezan contidos para adultos.

b) Protección de menores, en xeral:
 • 6.- Estudar mecanismos eficaces que permitan aos pais solicitar o borrado de contidos ou imaxes que afecten aos seus fillos menores de idade, sen prexuízo da súa conservación se afectan a dereitos ou responsabilidades doutras persoas.
 • 7. -Control da publicidade e do acceso dende as redes sociais a plataformas de xogo on-line, especialmente por parte de menores.
 • 8. -Creación de premios ou "selos" de responsabilidade social específicos, pola contribución de empresas á protección dos menores en Internet.

c) Seguridade en xeral:
 • 9.- Establecer protocolos de seguridade de redes Wi-Fi accesibles ao público, para que non se poida violar a intimidade dos cidadáns que se conecten.
 • 10.- Implantación de sistemas para a identificación segura en webs que requiran o uso de datos bancarios ou tarxetas de crédito e, en todo caso, do DNI-e 3.0.

Asinado convernio de colaboración entre o Clúster TIC Galicia e o CPEIG

Antonio Rodríguez del Corral, presidente do Clúster TIC Galicia e Fernando Suárez Lorenzo,  presidente do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática (CPEIG),  asinaron o mércores 15 de abril en Santiago de Compostela un convenio de colaboración.  Con este acordo preténdese "desenvolver actividades de carácter formativo, divulgador e de estudo e análise en materias das competencias tanto do Clúster TIC coma do CPEIG, todas elas a prol do hipersector TIC galego".

O presidente do CPEIG, Fernando Suárez (á dereita na foto) comentou que:"aínda que o Colexio vén colaborando de xeito intenso co Clúster TIC coma un dos seus socios fundadores e membros dos seus órganos de goberno, a formalización da colaboración entre as dúas entidades visibilizada neste convenio permitirá estudar e mellorar as competencias do capital humano das empresas do sector TIC, onde están moitas das nosas colexiadas e colexiados, e axudar a ditas empresas sociais do Clúster a xerar tecido TIC creando novos produtos e mercado"

Antonio Rodríguez del Corral, presidente do Clúster TIC Galicia indicou que "este novo ámbito de traballo do Clúster co CPEIG consolida a nosa política de alianzas que favorezan o crecemento das empresas TIC galegas. Os colexios profesionais deben colaborar cos Clústers empresariais para axudar a que cada empresa atope os recursos necesarios para a súa expansión. Con este convenio reforzaremos a busca de solucións ás necesidades detectadas en recursos humanos nas empresas TIC galegas. Ademais, colaboraremos con CPEIG na difusións das mellores prácticas en políticas de desenvolvemento do sector TIC, en formulación de novos proxectos innovadores, en atracción de novos estudantes as nosas especializacións profesionais e en descubrimento do novo talento que axude as nosas empresas a competir no mercado internacional". 


Vía e Foto: Clúster TIC Galicia

Os perfís tecnolóxicos entre os máis demandados do 2015

Guía do Mercado Laboral 2015 publicada por Hays publica datos obtidos dunha enquisa realizada a 1.500 empresarios e 8.300 traballadores.  Este estudo indica que un 63% dos empresarios españois enquisados prevén realizar contratacións ao longo do ano 2015.
Datos tamén positivos e con porcentaxes similares aos da Guía de Hays son os que mostran outros dous estudos: realizados por LinkedIn e por Manpower respectivamente.
No informe de Hays indícase que en España os perfís máis solicitados serán os de vendas e comerciais nun primeiro lugar, cun 53%, seguidos por enxeñeiros (33%) , mentres que os perfís de tecnoloxías da información supoñerían un 21% dos novos postos que segundo a enquisa se haberán de cubrir este ano en España.Vía: 20minutos.es
Foto de Marcela Palma (cc)

España á cabeza do uso das TIC nas aulas

Un estudo realizado pola Universidade Internacional de Valencia (VIU) mostra resultados positivos para España en canto ao uso das TIC nos centros de ensino.

O estudo "Equipamento e uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación nos centros europeos e latinoamericanos" analiza dez países: cinco europeos (Alemaña, España, Finlandia, Francia e Reino Unido) e cinco países de América Latina ( Arxentina, Brasil, Chile, Costa Rica e Uruguai).
Segundo este estudo, en Reino Unido e España existe maior número de ordenadores por alumno, empréganse as TIC con máis asiduidade e existen máis centros conectados a internet que no resto de países estudados.

A media, sempre no ámbito do estudo citado, se sitúa en Europa en 15 ordenadores por cada 100 alumnos en Primaria e 21 ordenadores en Secundaria, mentres que en España constan 32 ordenadores por cada 100 alumnos en Primaria e chégase a 31 ordenadores por centenar de alumnos de Secundaria. Por diante de España neste estudo só se encontra o caso de Reino Unido onde practicamente contan cun ordenador por alumno.

As cifras que reflicten porcentaxes de uso das TIC nos centros docentes, dinnos que un 52% dos alumnos españois de Secundaria empregan o ordenador semanalmente na aula. Ademais, dispoñer de máis equipamento non vai ligado a un maior uso das tecnoloxías como parecería lóxico supoñer.  De feito Finlandia, por citar un exemplo significativo, conta cun nivel de equipamento superior á media pero en canto ao uso figura á cola deste ranking.

En xeral, en Primaria, as TIC úsanse, no ámbito estudado, transversalmente, é dicir, empréganse como ferramenta ao servizo de todas as materias. En Secundaria, salvo Finlandia, todos os países europeos contemplados no estudo lle dan ás TIC unha presenza curricular independente do resto de materias académicas.

Este estudo, do cal o autor é Vicente Gabarda Méndez, Coordinador do Grao en Educación Primaria na Universidade Internacional de Valencia, centrouse na etapa de escolaridade obrigatoria que, na maior parte dos países, abrangue o que en España denominamos Educación Primaria e Educación Secundaria; concluíndo que as novas tecnoloxías favorecen, entre outras cuestións, a motivación do alumno, sendo máis que recomendable que as TIC formen parte do ámbito educativo.


As TIC como incentivadoras de vantaxes competitivas

Son múltiples os estudos que demostran que as TIC, Tecnoloxías da Información e a Comunicación, e por extensión as empresas que desenvolven e explotan esas tecnoloxías, contribúen á optimización da xestión empresarial, dotando de importantes vantaxes competitivas as empresas que fan uso dos produtos tecnolóxicos.
A ter en conta tamén, entre outros moitos factores, que o acceso cada vez máis estendido a produtos tecnolóxicos dispoñibles na nube, supón para o usuario evitar custos de implantación e beneficiarse dunha usabilidade e dispoñibilidade óptimas de sistemas de xestión varios: ERPs e CRMs entre outros.

Un exemplo cuantificado e palpable dos beneficios que obteñen as empresas usuarias de produtos TIC encontrámolo no software para xestores de residuos Teixo, tal como reflicte Miguel Varela no artigo: Os xestores de residuos que usan Teixo aforran dous millóns de euros en tres anos. Só tendo en conta o aforro que supuxo para as 140 plantas usuarias deste software dispoñible na nube tramitar electronicamente documentación coa administración, falamos da nada desdeñable cifra de dous millóns de euros. Pódese consultar o artigo completo neste enlace e acceder a máis información sobre o software citado aquí.

Este, aínda que substancioso, é só un exemplo dos múltiples que podemos comentar. Independentemente do sector nas que se empreguen, as TIC usadas axeitadamente por parte das empresas teñen relación directa co aumento da produtividade e da rendibilidade: aforro de tempo, mellora nas comunicacións, evitación de duplicidades, maior calidade do produto final, mellor atención ao cliente...son só algúns dos infinitos indicadores prácticos e concretos que cada día nos verifican que as TIC incentivan as vantaxes competitivas das empresas.


Foto de Pavlina Jane (cc) 

Boas novas para o sector TIC de Galicia

Unha enquisa realizada polo Clúster TIC Galicia entre as súas empresas socias revelou datos alentadores sobre a creación de emprego no sector das Tecnoloxías da Información e das Comunicacións.

Segundo esta enquisa, na actualidade, 59 das 88 empresas socias do Clúster contan con procesos abertos de selección de persoal demandando maioritariamente programadores de Java así como programadores en distintas plataformas para eCommerce; desenvolvedores de aplicacións móbiles, perfís de virtualización, consultoría e tamén comerciais TIC.

O 81% das empresas enquisadas prevé contratar persoal ao longo do ano en curso atribuíndo a necesidade de aumentar equipo a, entre outros: a diversificación do negocio, o crecemento do mercado local e a internacionalización.  A porcentaxe media de incremento estimado de plantilla é do 30%, cifra que de cumprirse implicaría a creación de aproximadamente 2.000 empregos.

Máis datos positivos extraídos da enquisa: percepción de mellora da situación económica dos sectores produtivos en Galicia, así como dunha importante recuperación en investimentos de I+D. Tamén se constata a detección, por parte das empresas consultadas, dunha maior especialización do sector TIC, o que implica maiores posibilidades de colaboración ademais dunha diminución da competencia.

Non tan positivas son as dificultades coas que se atopan as TIC para conseguir os perfís profesionais requiridos. A causa: a alta cualificación que se precisa no sector. Unha solución sería a adaptación de perfís varios que cubran a demanda de emprego existente.

Quedemos en todo caso coas boas previsións de crecemento e expansión das TIC de Galicia que se infiren desta enquisa así como coa positiva estimación de creación de emprego.


Sobre o Clúster TIC Galicia:

O Clúster TIC Galicia constituíuse hai sete anos como unha asociación sen ánimo de lucro co obxectivo de reunir axentes varios do macrosector das TIC da comunidade galega para poñer en valor este sector e impulsar a colaboración entre empresas.

O Clúster aposta pola innovación e a produtividade como bases dun novo modelo produtivo en Galicia capaz de crear riqueza e emprego de calidade. Busca tamén transformar ao macrosector TIC galego nun modelo de cooperación competitiva.

A extranet como medio para compartir documentación con clientes

¿Que é unha extranet?
Comecemos explicando o concepto para logo entrar nos beneficios e prexuízos que proporciona a prestadores e consumidores de produtos e servizos.

Segundo a wikipedia, unha extranet é: " [...] unha rede privada que utiliza [...] infraestrutura pública de comunicación para compartir de forma segura parte da información ou operación propia dunha organización con provedores, compradores, socios, clientes ou calquera outro negocio ou organización. Pódese dicir noutras palabras que unha extranet é parte da Intranet dunha organización que se estende a usuarios fóra dela. [...] É por iso que unha extranet require ou necesita un grado de seguridade, para que non poida acceder calquera persoa.

En particular, neste texto tratarase da infraestrutura que un provedor de servizos ou produtos proporciona ao seu cliente ou consumidor. Pódese definir como o espazo que unha empresa crea para colaborar ou, simplemente, proporcionar información personalizada a outra empresa que traballa con ela. Normalmente, e como parece lóxico, é o máis interesado en manter a relación o que proporciona este espazo, vexamos por que.


¿Que adoitamos encontrar nese espazo?
 • Documentos comerciais e de natureza legal ou regulamentaria. O máis habitual e útil é compartir a documentación que as partes teñen en común, empezando por pedidos, facturas, albarás, etc. ata chegar a documentos máis típicos da actividade en particular. Por exemplo, no caso da xestión de residuos, parece lóxico compartir SAs, DAs, NTs e DCS.
 • Movementos de mercadoría. Se a transacción en cuestión leva consigo entradas e saídas de mercadoría, sería de axuda contar con seguimento deste tipo de movementos así como de pedidos e envíos.
 • Comunicación. A comunicación a través dunha intranet pode ser unha válvula de escape para a frustración e descontento do cliente, evitando así que se encone unha situación desagradable. Mecanismos de chat, foros e seguimento de incidencias dan saída a este tipo de supostos.
 • Outros: En sintonía coa natureza do servizo ou produto ofertado, unha extranet pode ofrecer outras funcionalidades máis "adhoc" pero que non por iso sexan menos valoradas polas partes afectadas.

¿Que importancia ten?
Na maioría de casos, a extranet non é un mecanismo necesario para a prestación do servizo ou a venda dun produto co que entraría no campo do que se denomina "valor engadido". Non tanto dende o punto de vista financeiro senón de valor de mercado pois esperáse que o cliente ou consumidor valore máis aquel que lle ofrece esta posibilidade.

E isto é de grande importancia naqueles sectores onde os custos sexan clave para a elección dun ou outro provedor. Cando a competencia ou empresas de maior envergadura irrompen no noso mercado, adoitan pulverizar os prezos ata puntos en que a nosa compañía podería non ser rendible. O sacrificio de manter a competitividade en prezo é un investimento que poderemos manter durante un tempo, pero non é unha estratexia sostible. É neste tipo de escenarios onde cobra importancia o valor engadido ou calquera artefacto que nos permita aumentar a fidelización do cliente. Non hai que enganarse, unha extranet rara vez vai ser un factor importante a nivel comercial para facer novos clientes pero si o é cando trátase de conservalos.

A extranet proporciona ao cliente unha imaxe por parte do provedor de seriedade, de organización xa que desprende certo grado de informatización e de transparencia na relación. Unha entidade que proporciona información de calidade e funcionalidade ás entidades coas que se relaciona dá imaxe de fiabilidade e calidade.

Entremos entón en por que un cliente vai valorar máis o obxecto da transacción polo feito de ter un "lugar" reservado en internet para a relación entre ambas as dúas partes:

 • O feito de que o cliente visite con certa regularidade e sinta que ten dispoñible os seus documentos en calquera lugar e momento e dende distintas plataformas xera confianza, afianza a relación e crea apego á marca. Convértese o cliente nun usuario.
 • Nalgúns casos, a información pode ser moi sensible e a extranet converterse nunha ferramenta necesaria. Moitas certificacións como a ISO9001 poden, en determinadas actividades, obrigar a dispoñer dun mecanismo como este para ter a man a información en calquera momento e de forma áxil. No mundo dos residuos, isto acontece, por exemplo, con talleres oficiais de automoción en determinadas marcas.
 • Aforra tempo de arquivado e busca de información, mesmo desprazamentos ou conversacións telefónicas dependendo das funcionalidades ofrecidas. Neste caso, prodúcese tamén un aforro por parte do provedor posto que tamén optimiza os seus procesos en materia de comunicación ou inicio de distintas accións. Pode verse como unha redefinición da relación posto que se establece un novo marco ou modelo de colaboración. Se non se trata dunha simple relación cliente-provedor, iso fai máis difícil para os competidores poder igualar a oferta.
 • Observaranse outras vantaxes dependendo da natureza da relación e o tipo de sector ou actividade onde esta se desenvolve. No sector dos residuos, as obrigas legais de xestores e produtores incrementan a importancia da xeración e arquivo de documentación para ambas as dúas partes. É un exemplo claro de mellora.

Moi ben, pero ¿como?
Como en calquera web, sitio ou espazo en internet, hai que ser coidadoso co que poñemos en marcha, á fin e ao cabo, vai ser a nosa imaxe de cara ao cliente, tal e como sería un comercial, e non poñeriamos a calquera persoa a cargo de segundo que conta.

 • En primeiro lugar, ten que destacar pola sinxeleza, claridade e autoexplicación do que ofrece. Só faltaría que unha extranet se converta en fonte de incidencias ou chamadas de soporte. Débese primar a sinxeleza sobre a cantidade de funcionalidade, aínda que haxa que recortar esta última. Hai que recordar que o cliente non ten por que coñecer os procesos ou a nomenclatura da nosa organización. É importante que a extranet sexa validada por algún cliente que sexa de confianza e que non sexa avezado.
 • Facilitar o acceso. Pode que o par "usuario e contrasinal" non sexa un bo mecanismo, en especial se varias persoas do cliente acceden. Débese probar, por exemplo, o acceso por "token e url segura".
 • Seguridade e sensación de seguridade. A empresa vaise decatar de que hai información que pode ser sensible para ela dispoñible por internet. Se o deseño non é moderno, se non se utilizan protocolos seguros, en definitiva, se o usuario non ten sensación de seguridade, non utilizará o servizo. Non se debe ignorar que, se o cliente, nalgún momento ten algunha filtración, aínda que sexa pola súa culpa ou acontecese por outro medio, corremos o risco de que nos responsabilice. A seguridade debe ser explícita.
 • Imaxe corporativa. Tal e como comentabamos antes, para incrementar a fidelización e a relación coa marca, a extranet debe exhibir o estilo e imaxe corporativos: cores, logos, detalles.
 • Personalización. A sensación do cliente de estar nun lugar creado para el, en certo modo, exclusivo, é unha arma poderosa de fidelización.

Foto artículo de Belgapixel's (cc)


Iago Elizechea
Socio de Teimas Desenvolvemento, empresa TIC especializada en gestión de residuos y responsable de Teixo, plataforma de servicios software para el sector residuos. Si quieres contactar conmigo puedes hacerlo en iago.elizechea@teimas.com
Si te gusta, puedes copiar, distribuir y twittear el contenido, pero por favor utiliza el enlace de la noticia y cita la fuente.